Zkoušky

V České republice je možno skládat z novořečtiny zkoušky státní i mezinárodní.

Složení státní jazykové zkoušky (SJZ) dokládá u uchazeče výbornou jazykovou vybavenost. Tento druh zkoušky je však uznáván pouze v rámci České republiky. Složení SJZ zprostředkovávají jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Pokud se chcete stát např. soudním tlumočníkem, je úspěšné absolvování všeobecné SJZ a následně překladatelské a tlumočnické SJZ nezbytným předpokladem.

V případě, že se rozhodnete své jazykové vědomosti využít jako zaměstnanec v zahraničí, musíte počítat s tím, že za hranicemi našeho státu vám zaměstnavatel státnici neuzná. V takové situaci se vám bude hodit mezinárodně uznávaný certifikát.

Státní jazykové zkoušky

Státní jazyková zkouška má tyto úrovně: základní, všeobecná, speciální překladatelská a speciální tlumočnická. Podmínkou pro připuštění k oběma speciálním státním zkouškám je úspěšné absolvování státní zkoušky všeobecné. Bližší informace získáte zde po rozkliknutí konkrétní jazykové zkoušky, která vás zajímá. Na odkazovaných stránkách si můžete také opatřit cvičnou sadu k příslušné zkoušce, abyste zjistili, zda vaše znalosti odpovídají dané jazykové úrovni.

Mezinárodní zkoušky

POZOR!!! Změny od r. 2011! Na základě harmonizace úrovní mezinárodních zkoušek z řečtiny se stupni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ/CEFR/ΚΕΠΑ) došlo od r. 2011 ke změně úrovní jazykových znalostí, kterých je nyní celkem 6 namísto dřívějších 4. Certifikáty vydané do r. 2010 zůstávají v platnosti.

Mezinárodní zkouška z novořečtiny, tzv. „Certifikát Řečtina“ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ), má 6 stupňů podle obtížnosti. Termín konání je jednotný na celém světě, vždy 1x za rok v polovině měsíce května. Zkušební centrum v ČR působí od r. 2001. Jeho působení od roku 2010 zaštiťuje Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přípravu zkušebních materiálů a hodnocení provádí Centrum řeckého jazyka v Soluni pod záštitou Ministerstva školství a náboženství Řecka.

Termín zkoušek pro rok 2024: v úterý 14.5. (A1, A2), ve středu 15.5. (B2, C1) a ve čtvrtek 16.5. (B1, C2)
Termín podávání přihlášek od 1.2. do 20.3.2024!!! Prodlouženo do 29.3.2024!
Cena zkoušek pro letošní rok činí 90 Eur (úroveň A1, A2, B1) a 100 Eur (úroveň B2, C1, C2).

!!! PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY !!! zde

Původní stupněNové stupněStupně podle SERRJ
Α1* (elementární znalost)A1
ΑΑ2 (základní znalost)A2
ΒΒ1 (středně pokročilá znalost)B1
ΓΒ2 (pokročilá znalost)B2
ΔΓ1(velmi dobrá znalost)C1
Γ2 (výborná znalost)C2
Vysvětlivky:
* A1 pro děti ve věku 8-12 let; A1 pro dospívající a dospělé
Struktura ani obsah testů pro nové úrovně se příliš neliší od těch původních. Jediná významná změna nastala u stupňů Β2, Γ1 a Γ2, jejichž součástí je kromě známých 4 dovedností navíc ještě část pro otestování “používání jazyka” zaměřená na gramatiku (morfologii a syntax) a slovní zásobu.

Sebehodnocení jazykových znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ/CEFR/ΚΕΠΑ)

A1 děti
Poslech: pokud je řeč pomalá, zřetelná za použití vizuálních pomůcek, dítě dokáže rozlišit slova a věty týkající se jeho osoby, jeho blízkých a jeho zájmů, rozeznává základní informace v jednoduchém příběhu či pohádce, rozumí pokynům, dokáže odpovědět na jednoduché otázky
Čtení: dokáže rozlišit velká a malá písmena alfabety, slova, jednoduché věty, známá jména, dokáže přečíst názvy obchodů a výrobků, rozumí velmi jednoduchým větám a krátkým textům; s vizuální pomocí rozumí jednoduchým popisům, dokáže sledovat stručný a jednoduchý příběh a pokyny
Ústní projev: umí se velmi jednoduše, byť s chybami, představit, pozdravit, klást otázky a odpovídat, pokud mluvčí otázku opakuje, umí popsat sám sebe a jemu známé osoby, podávat informace o sobě, svých zájmech a jemu známém prostředí (rodina, kamarádi, dům, škola), umí se zeptat na čas a místo
Písemný projev: umí v jednoduchých větách popsat sebe, domov, školu a sousedství, napsat jednoduché a stručné texty, pohlednice, vzkazy, popsat příběh za pomoci obrázků nebo dialogů, poskytovat osobní údaje

A1 mládež, dospělí
Poslech: rozumí základním frázím ohledně vlastní osoby a rodiny, pokud se mluví zřetelně a pomalu, rozumí základnímu smyslu promluvy a pokynům
Čtení: rozumí známým slovům a jednoduchým větám, umí přečíst nápisy na ulici, názvy měst, obcí, ulic, obchodů a výrobků, rozumí obecnému smyslu jednoduchého textu, přátelské korespondenci
Ústní projev: umí se velmi jednoduše domluvit, klást jednoduché otázky a jednoduchými frázemi popsat místo, kde žije
Písemný projev: umí napsat stručný text (např.pozdrav z dovolené) a vyplnit osobní údaje ve formuláři (jméno, adresa, státní příslušnost), umí popsat sebe, místo, kde žije, a svou práci

A2
Poslech: rozumí frázím a slovní zásobě ohledně vlastní osoby a rodiny, nakupování, místopisu, zaměstnání, chápe smysl krátkých jasných zpráv a hlášení, rozumí hlavní myšlence krátkého rozhovoru
Čtení: rozumí krátkým jednoduchým textům, umí vyhledat konkrétní informace v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech
Ústní projev: umí konverzovat v běžných situacích o známých tématech a činnostech, umí jednoduchým způsobem popsat svou rodinu, životní podmínky, dosažené vzdělání a své zaměstnání, umí vyprávět jednoduché příběhy a dávat jednoduché pokyny, dokáže komunikovat v bance, restauraci, na nádraží
Písemný projev: umí napsat jednoduché poznámky týkající se vlastních potřeb, umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např.poděkování, krátké vzkazy, umí vyplnit formulář, např.žádost, umí napsat krátký a jednoduchý neformální i formální text

B1
Poslech: rozumí hlavním myšlenkám, které se týkají běžných témat v práci, ve škole, ve volném čase, rozumí rozhlasovým a televizním relacím ohledně aktuálních událostí a témat souvisejících s oblastmi osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny relativně pomalu a zřetelně, rozumí dialogu mezi rodilými a nerodilými mluvčími, hlášením na nádraží, letišti, telefonnímu záznamníku, předpovědi počasí, reklamám
Čtení: rozumí textům vztahujícím se ke každodennímu životu a vlastní práci, rozumí návodům k použití (bankomaty, přístroje), programům v televizi, rozhlase, divadle, různým oznámením, formulářům, jednoduchým článkům v novinách a časopisech, inzerátům s nabídkou a poptávkou práce, formální i neformální korespondenci popisující osoby, předměty, prostor, události, reakce, přání
Ústní projev: domluví se při cestování do dané jazykové oblasti, dokáže se zapojit do hovoru o známých tématech (např.rodina, koníčky, práce, cestování, aktuální dění), umí jednoduchým způsobem popsat své zážitky a události, pocity, své sny, naděje a cíle, umí stručně vyjádřit svůj názor, vyprávět příběh nebo obsah filmu či knihy, dokáže komunikovat na úřadech (policie apod.), dokáže požádat o radu nebo udělit radu
Písemný projev: umí napsat jednoduché souvislé texty na dobře známá témata nebo témata osobního zájmu, v osobních dopisech umí popsat zážitky a dojmy, ve formální korespondenci umí vyjádřit stížnost

B2
Poslech: rozumí delším promluvám a přednáškám, dokáže sledovat složitou výměnu názorů na dobře známé téma, rozumí většině televizních zpráv a programů na aktuální témata, rozumí většině filmů ve spisovném jazyce, dokáže sledovat diskusi nejméně čtyř rodilých mluvčích
Čtení: rozumí článkům zabývajícím se současnými problémy, rozumí textům současné prózy, dokáže vystihnout podstatu z detailů
Ústní projev: dokáže vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, dokáže se aktivně zapojit do diskuse na známá témata, dokáže se vyjádřit k tématům z oblasti vlastního zájmu, umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám, umí použít rozšířenou slovní zásobu a složitější jazykovou výstavbu, umí určitým způsobem “zakrýt” své jazykové nedostatky
Písemný projev: umí napsat podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s vlastními zájmy, umí napsat zprávy, studie, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor

C1
Poslech: rozumí delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy, bez větší námahy rozumí televizním programům, filmům a divadelním představením, dokáže čerpat nepřímé informace z diskuse na neznámá témata mezi mnoha mluvčími, rozezná výstavbu řeči, chápe úmysly spolumluvčího, rozezná vtipy, varování, doporučení, výhrůžky, chápe metaforu
Čtení: rozumí dlouhým složitým textům, faktografickým i beletristickým, je schopen rozlišit stylistické rozdíly, rozumí odborným článkům a delším technickým instrukcím, dokáže vystihnout podtext článků, dokáže odhadnout význam neznámých slov z kontextu, bez větší námahy používá slovníky, gramatiky, encyklopedie apod., je schopen sledovat řecké titulky u filmu
Ústní projev: umí se vyjadřovat plynule a pohotově, umí používat jazyk efektivně pro společenské a pracovní účely, umí přesně formulovat své myšlenky a názory, umí jasně a podrobně popsat složitá témata, umí vyjádřit širokou škálu pocitů, je schopen se účastnit jakékoli diskuse a rozumí idiomatickým výrazům, umí formulovat hypotézy a závěry
Písemný projev: umí se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska, umí psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech, umí zvolit styl textu podle typu čtenáře

C2
Poslech: rozumí bez potíží jakémukoli mluvenému projevu, živému či vysílanému, idiomům, specifické terminologii, zpravidla nemá problémy porozumět rodilému mluvčímu, který mluví rychle, ať už jako posluchač či spolumluvčí, dokáže rozlišit jemné stylistické rozdíly a narážky
Čtení: snadno čte všechny formy písemného projevu včetně např.příruček a odborných článků, dokáže rozlišit stylistické odstíny, okamžitě umí v textu najít detaily, které ho zajímají, dokáže efektivně používat prameny a využít daný materiál, rozumí detailním pokynům, technickým podrobnostem a všem typům korespondence
Ústní projev: dokáže se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse, zná dobře idiomatické a hovorové výrazy, umí podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext, umí vyjednávat za pomoci předložení výhod a nevýhod, dokáže si vyměňovat informace a rady, formulovat argumenty jasně, spontánně a přesně, má plně pod kontrolou výstavbu svého projevu, umí se soustředit na podstatu a překonat či zakrýt jakékoli jazykové obtíže, umí s velkou přesností používat bohatou slovní zásobu, dokáže činit veřejná prohlášení
Písemný projev: umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem, dokáže napsat složité dopisy, zprávy nebo články, umí psát resumé a recenze odborných a literárních prací

Podrobný popis znalostí pro jednotlivé úrovně zkoušky

A1 děti 8-12 let, A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2

Uchazeči mohou skládat 6 úrovní zkoušek, přičemž každá z nich požaduje čtyři základní dovednosti - schopnost porozumět vyslechnutému i psanému projevu a schopnost samostatného písemného a mluveného projevu. Zaměření zkoušek je především komunikativní a tematicky obecné. Všechny úrovně mají jednotný obsah, ovšem liší se obtížností. Časově je písemná zkouška stanovena následovně: úroveň A1 = 1h 35min, A2 = 1h 40min, B1 = 2h, B2 = 3h 10min, Γ1 = 3h 45min a Γ2 = 4h čistého času. Ústní zkoušku, která následuje ihned po absolvování písemné zkoušky, provádí pověřený jazykový odborník, který je rodilým mluvčím. Každá část se hodnotí samostatně. Úspěšné hodnocení všech částí je podmínkou pro získání osvědčení. Pokud uchazeč neuspěje v jedné části zkoušky, neuspěl. Výsledek zkoušky je sdělen během července až srpna a do dvou měsíců (zpravidla na přelomu září-října) je úspěšným absolventům vydáno osvědčení.

Vybrané odkazy ze stránek Centra pro řecký jazyk v Soluni

[1] http://www.greek-language.gr/certification - podrobné informace
[2] http://www.greek-language.gr/certification/node/131.html - vzorové testy A1 děti 8-12 let
[3] http://www.greek-language.gr/certification/node/137.html - vzorové testy A1
[4] http://www.greek-language.gr/certification/node/143.html - vzorové testy A2
[5] http://www.greek-language.gr/certification/node/142.html - vzorové testy B1
[6] http://www.greek-language.gr/certification/node/149.html - vzorové testy B2
[7] http://www.greek-language.gr/certification/node/154.html - vzorové testy C1
[8] http://www.greek-language.gr/certification/node/150.html - vzorové testy C2

Veškeré starší testy i nové materiály je možno si nechat zaslat z Centra pro řecký jazyk v Soluni (ceník, objednávkový list).

Využití certifikátu

 • pro objektivní a kvalifikované posouzení znalosti řečtiny u konkrétního uchazeče
 • pro profesní účely - oficiální doklad znalosti řečtiny uchazeče o práci, předpoklad pro získání pracovního povolení v Řecku
 • pro studium - držitel certifikátu B2 je oprávněn zapsat se na řeckou vysokou školu
 • pro získání zaměstnání ve státní správě - držitel certifikátu C1 – státní příslušník členského státu EU nebo cizí státní příslušník řecké národnosti - je oprávněn ucházet se o práci v řecké státní správě
 • uchazeči o místo učitele na řecké základní či střední škole musí doložit znalost řečtiny certifikátem C2
 • pro udělení dlouhodobého pobytu - uchazeč musí dosáhnout úrovně A2 a u zkoušky zároveň prokázat znalost řecké historie a kultury

Termíny zkoušek jsou stanoveny jednotně pro všechny účastnické země jednou do roka kolem poloviny května a oficiálně jsou vyhlašovány v lednu příslušného roku.

Přihlášky ke zkouškám přijímá během února a března příslušného roku vedoucí Zkušebního centra Praha Mgr. Dita Vořechovská, e-mail: info@reckykoutek.cz

Mohlo by vás zajímat

Pokud vyučujete novořečtinu nebo byste se výhledově chtěli touto činností zabývat: Διαδρομές

Dokumenty ke stažení

Výsledky zkoušek konaných ve zkušebním centru v ČR

RokDatumPočet uchazečůΑΒΓΔPočet udělených certifikátůPoznámky
201011. – 12.5.12344213U zkoušky uspěli všichni, 1 uchazeč absolvoval 2 různé stupně.
201110. – 12.5.------Zkoušky se pro nízký počet uchazečů nekonaly.
RokDatumPočet uchazečůA1A2B1B2Γ1Γ2Počet udělených certifikátůPoznámky
201214. – 16.5.1112532-112 uchazečky absolvovaly 2 různé stupně, uspěly však jen v jednom.
201314. – 16.5.8--433-52 uchazečky absolvovaly 2 různé stupně, celkově neuspěli 3 uchazeči z 8.
201420. – 22.5.6-231-171 uchazečka absolvovala 2 různé stupně, celkově uspěli všichni.
201519. – 21.5.41-12--31 uchazečka se nedostavila.
201610. – 12.5.2--11--2
201716. – 18.5.1----1-1
201815. – 17.5.1-----11
201921. – 23.5.912131172 uchazeči neuspěli
202013. – 16.10.5-32---41 uchazečka se nedostavila
20214. – 7.10.7-2131-61 uchazečka neuspěla
202223. – 25.5.2--1-1-11 uchazečka neuspěla
202323. – 25.5.5-113--41 uchazečka neuspěla

Co je CEFR (SERRJ)?

Podle „Common European Framework of Reference for Languages” („Společný evropský referenční rámec pro jazyky” ) se znalost jazyka dělí do několika stupňů (A1 až C2). Pro každý takový stupeň lze složit zkoušku a získat odpovídající osvědčení. Bližší informace o znalostech potřebných pro jednotlivé stupně naleznete např. zde.
Pro lepší orientaci uvádíme, po jak dlouhé době vzdělávání by měl uchazeč mít patřičné znalosti pro tyto stupně (tyto informace jsou skutečně pouze orientační, konkrétní jazyková znalost je vždy individuální, záleží na mnoha faktorech - jakým způsobem a jak často se učíte apod.):
 • A1 - odpovídá absolvování 140 hod. výuky (v kurzu 2 hod. týdně je to zhruba po dvou letech, když za jeden rok absolvujete asi 70 vyučovacích hodin)
 • A2 - odpovídá absolvování 280 hod. výuky (v kurzu 2 hod. týdně je to po čtyřech letech, když za jeden rok absolvujete asi 70 vyučovacích hodin)
 • B1 - odpovídá absolvování 420 hod. výuky (v kurzu 2 hod. týdně je to po šesti letech, když za jeden rok absolvujete asi 70 vyučovacích hodin), osvědčení dokládá základní znalost jazyka
 • B2 - odpovídá základní státní jazykové zkoušce
 • C1 - odpovídá všeobecné státní jazykové zkoušce
 • C2 - odpovídá speciální státní jazykové zkoušce
Bližší informace o možnosti složení a náplni jednotlivých zkoušek pro úrovně A1 - C2 zde.